ข่าวกิจกรรม


คณบดีและรองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

19/07/2017

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร. วรเวศน์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา บุนนาค รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นกับจุฬาฯ เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิชาการและการจัดการ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ชีวิต วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร
Back to the list