ข่าวกิจกรรม


พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง

31/07/2017

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จโครงการฝึกอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรดังกล่าว ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ
ในโอกาสนี้ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ รวมทั้งรุ่นที่ผ่านมาได้สมัครเข้ารับการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย โดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น มีผู้ผ่านการทดสอบฯ รวมจำนวน 30 ราย ซึ่งได้รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ และตราสัญลักษณ์ดาวเงิน จากนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list