ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือกับประธานสถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies

20/10/2015

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าพบหารือกับ ดร. ทาคาชิ ชิไรชิ ประธานสถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies กรุงโตเกียว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการริเริ่มความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ข้าราชการและนักศึกษาในประเทศไทยในการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น
Back to the list