ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies

22/10/2015

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เดินทางไปบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ในมิติสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Tokyo University of Foreign Studies ภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 – 4 รับฟัง และในโอกาสนี้ ได้มีโอกาสเข้าพบหารือกับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย
Back to the list