ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประจำปีสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น

08/08/2017

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายเทะสึเกะ คิตะยะมะ ประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารสุมิโตโมะ-มิตซูอิ และประธานสมาคมธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย และสมาคมญี่ปุ่น-ไทย ในประเทศญี่ปุ่น ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองประจำปีสำหรับสมาชิกสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น โดยมีสมาชิกสมาคมประกอบด้วยอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ภาคเอกชนญี่ปุ่น และข้าราชการทีมประเทศไทยในกรุงโตเกียว เข้าร่วมงานกว่า 60 คน ซึ่งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
ในโอกาสนี้ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้กล่าวขอบคุณที่สมาคมฯ ได้ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยเฉพาะในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตามลำดับ และในโอกาสที่ทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 130 ปีในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญนี้อย่างต่อเนื่อง และได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกระดับและทุกมิติ
สมาคมธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ถือเป็นเพื่อนของประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยในหมู่ชาวญี่ปุ่น
Back to the list