ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ผลักดันการลงทุนไทยในญี่ปุ่น

17/08/2017

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างทีมประเทศไทยกับภาคเอกชนไทยในประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสวงหาแนวทางในการกระชับความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเอกชนไทยในญี่ปุ่น

โอกาสนี้ ภาคเอกชนไทยที่มาเข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และบริษัทบ้านปูเพาเวอร์ (แจแปน) จำกัด โดยที่ประชุมเห็นพ้องเกี่ยวกับทิศทางการลงทุนจากไทยที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในประเทศของญี่ปุ่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวมานาน ขณะที่นักลงทุนญี่ปุ่นไม่มีความเชื่อมั่นในการขยายการลงทุน จึงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งขณะนี้ ไทยเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับที่ 11 ในญี่ปุ่น โดยเป็นอันดับ 2 จากอาเซียน โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 8 แสนล้านเยน ปัจจุบัน สาขาการลงทุนหลักของไทยในญี่ปุ่น ประกอบด้วย สาขาการเงินการธนาคาร สาขาพลังงาน สาขาอสังหาริมทรัพย์ และสาขาอุตสาหกรรมการผลิต

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า โดยคำนึงถึงสถานการณ์การลงทุนข้างต้น สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในญี่ปุ่น มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนภาคธุรกิจไทยอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาหารือกับภาครัฐทั้งจากส่วนกลางและในระดับท้องถิ่นของญี่ปุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้กับภาคเอกชนของไทย ซึ่งที่ผ่านมา สถานเอกอัคราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการดำเนินกิจกรรมเพื่อขยายโอกาสทางการลงทุนมาเป็นระยะ ขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องการส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของภาคเอกชนไทยในญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างกัน อีกทั้งจะเป็นกลไกสำหรับเจรจาต่อรองกับภาคส่วนต่าง ๆ ของญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางด้านการลงทุนที่ดีให้กับไทย

จากการหารือ ที่ประชุมเห็นว่าปัจจัยของหลักของการลงทุนในญี่ปุ่น คือ ต้องมีผู้แทนประจำในประเทศญี่ปุ่น และต้องมีหุ้นส่วนทางธุรกิจญี่ปุ่นที่มีศักยภาพสูง
Back to the list