ข่าวกิจกรรม


การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

30/11/2015

เมื่อวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2558 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เพื่อพบหารือกับผู้แทนระดับสูงของภาครัฐ และภาคเอกชนของญี่ปุ่น ตลอดจนบรรยายเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของไทยให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับฟัง โดยรองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ ตัดสินใจเลือกญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่เดินทางเยือน และมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเข้าร่วมคณะถึงอีก 6 คน ได้แก่

 1. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 2. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 4. นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 5. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และ
 6. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ไทยมีให้ต่อญี่ปุ่นเนื่องจากเป็นคู่ค้าในลำดับต้น และเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของไทย

ในระหว่างการเยือน รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ และคณะ มีโอกาสได้พบปะกับระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่นหลายคน ได้แก่

 1. การเยี่ยมคารวะนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
 2. การพบปะหารือกับนายทาโร อะโซ รองนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 3. การประชุมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น High-Level Joint Commission (HLJC) ซึ่งฝ่ายไทยมีรองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เป็นประธาน และมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจทุกคนเข้าร่วม และฝ่ายญี่ปุ่นมีนายโยชิฮิเดะ สึกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น เป็นประธาน และมีรัฐมนตรีที่สำคัญเข้าร่วม ได้แก่
  • นายอะกิระ อะมะริ รัฐมนตรีประจำสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น (ดูแลการฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่น) ซึ่งรับผิดชอบการเจรจา TPP
  • นายโมโตโอะ ฮายาชิ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI)
  • นายเคอิจิ อิชิอิ รัฐมนตรีที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยว (MLIT)
  • นายเซจิ คิฮาระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมด้วย โดยได้มีการแลกเปลี่ยน Memorandum of Intent เกี่ยวกับการจัดตั้ง HLJC ระหว่างรองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ และ
  • นายสึกะ Memorandum of Cooperation เกี่ยวกับการพัฒนารถไฟสายระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกในไทยระหว่างรัฐมนตรีคมนาคมของไทยกับรัฐมนตรี MLIT ของญี่ปุ่น และ Memorandum of Intent เกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมในลุ่มน้ำโขง ระหว่างรัฐมตรีพาณิชย์ของไทยกับรัฐมนตรี METI ของญี่ปุ่น
 4. การรับประทานอาหารกลางวันซึ่งนายโยชิฮิเดะ สึกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ


นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ยังได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติให้แก่รองนายกรัฐมนตรีฯ สมคิด และรัฐมนตรีท่านอื่น ๆ โดยได้เชิญผู้เข้าร่วมฝ่ายญี่ปุ่นจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็น Friends of Thailand ที่สำคัญของไทย ได้แก่

 1. นายยาสึฮิสะ ชิโอซากิ รัฐมนตรีสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นและประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย
 2. นายทาโร โคโนะ รัฐมนตรีประจำสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นและเลขาธิการกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย
 3. ดร.ฮิโรโตะ อิสึมิ ที่ปรึกษาพิเศษของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
 4. นายชิโระ ซาโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 5. นายชิเกรุ คิยะมะ รองประธาน JICA
 6. นายทาดาชิ มาเอดะ ผู้จัดการอาวุโส JBIC
 7. นายเทสุเกะ คิตะยามะ ประธาน Japan-Thailand Business Forum และ
 8. นายโทชิยูกิ ชิกะ ประธานร่วมคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจญี่ปุ่น - ไทย ของสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (เคดันเรน) อีกด้วย
รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ ยังได้พบหารือกับภาคเอกชนชั้นนำของญี่ปุ่น เช่น ประธาน JETRO และบริษัทชั้นนำที่ดำเนินกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายจัดตั้ง Super Clusters ของไทย รวมทั้งได้บรรยายในสัมมนา Thailand: Moving Forward to Sustainable Growth เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 58 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน โดยสามารถดาวน์โหลดร่างคำกล่างของรองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ ได้ที่นี่ ร่างคำกล่าวสุนทรพจน์

และดาวโหลดเอกสารที่ใช้ประกอบการบรรยายของรัฐมนตรีอื่น ๆ ได้ที่ http://www.boi.go.th/index.php?page=boi_event_detail&topic_id=13564

รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ J-TREC ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตตู้รถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งมีแผนที่จะเปิดให้บริการในกรุงเทพฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 และ ณ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

นอกจากนี้ รัฐมนตรีอื่น ๆ ที่เข้าร่วมคณะ ก็มีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะระดับสูงของภาครัฐญี่ปุ่นด้วย ได้แก่

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เข้าพบหารือกับรัฐมนตรี MLIT
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าพบหารือกับนายฮิโรชิ โมริยามะ รัฐมนตรีเษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น และกับนายอะกิระ อะมะริ รัฐมนตรีฯ รับผิดชอบ TPP
 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พบหารือกับนางไอโกะ ชิมะจิริ รัฐมนตรีประจำสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น (รับผิดชอบนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และนายฮิโรชิ ฮะเสะ รัฐมนตรีศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีญี่ปุ่น
 4. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ได้พบหารือกับนายมะซาคะสึ ฮะมะจิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น อีกด้วยBack to the list