ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School (TGUSHS) เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย

02/12/2015

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School (TGUSHS) จำนวน 140 คน ได้เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย โดยมีนายภควัต ตันสกุล อัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับและนายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ ที่ปรึกษา บรรยายและตอบคำถามเกี่ยวกับบทบาทนักการทูตฯ และภารกิจของสถานทูต ในโอกาสนี้สถานเอกอัครราชทูตได้จัดเตรียมอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารไทยอีกด้วย
Back to the list