ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตลาดการลงทุนด้านอาหารและยาในไทย

02/10/2017

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ติดตามนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประชุมหารือกับนักลงทุนญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมอาหารและยา ที่กรุงโตเกียว เพื่อขยาย/ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมถึงในพื้นที่โครงการ Food Innopolis และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้พบหารือกับบริษัทญี่ปุ่น 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) บริษัท Fuji Pharma ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาและอาหารเสริม 2) บริษัท Iawaki ซึ่งเป็นผู้ผลิตยา อาหารเสริม เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม และอาหาร และ 3) บริษัท Kokubu ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของญี่ปุ่น พร้อมเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนหรือขยายการลงทุนเพิ่มเติมในไทย ทั้งนี้ โดยคำนึงว่าอุตสาหกรรมอาหารและยาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้การส่งเสริมเป็นพิเศษในปัจจุบัน และไทยมีความพร้อมทั้งในด้านวัตถุดิบ และโครงสร้างพื้นฐาน กอปรกับมีที่ตั้งที่มีนัยยะสำคัญทางยุทธศาสตร์ สามารถเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคได้ต่อไป
Back to the list