ข่าวกิจกรรม


คณะสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เยือนสถานเอกอัครราชทูต

20/09/2017

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2560 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ให้การต้อนรับนายสีมา สีมานันท์ ประธานมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะจากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ซึ่งอยู่ระหว่างเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 19-22 ก.ย. 60

โอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่บนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของสถาบันกษัตริย์  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ ได้แก่ ระดับรัฐ ระดับเอกชน และระดับประชาชน และนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นมีต่อไทยโดยเฉพาะความสนใจเรื่องการลงทุนของนักธุรกิจญี่ปุ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC
Back to the list