ข่าวกิจกรรม


กลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น(TNJ) จัดอบรมความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับล่ามมัคคุเทศก์และล่ามมัคคุเทศก์จิตอาสา

19/09/2017

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับล่ามมัคคุเทศก์และล่ามมัคคุเทศก์จิตอาสา จัดโดยกลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ)  โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพล่ามมัคคุเทศก์ และทราบแหล่งข้อมูลรวมทั้งขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตล่ามมัคคุเทศก์ / ล่ามมัคคุเทศก์จิตอาสาของประเทศญี่ปุ่นได้ และมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม จำนวน 68 ราย
Back to the list