ข่าวกิจกรรม


ภริยาเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินสนับสนุนให้แก่ บ้านราชาวดี สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

11/09/2017

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560 นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่ บ้านราชาวดี สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวนแห่งละ 409,676 เยน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ โดยเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการออกร้านภายในงาน “Asia-Pacific Ladies Friendship Society Charity Bazaar 2017” ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวดำเนินกิจการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว
องค์กร ALFS ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1968 โดย Matsuko Miki เป็นองค์กรที่รวมกลุ่มสตรีจาก 24 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างประเทศ
Back to the list