ข่าวกิจกรรม


คณะจากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

04/10/2017

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมและคณะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ตลอดจนนำมาพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ในโอกาสนี้ อทป. สาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา อทป. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา และ อทป.สุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนำนักเรียนไทยไปศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
Back to the list