ข่าวกิจกรรม


กิจกรรม ACT Golf Tournament 2015

06/12/2015

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 นายภควัต  ตันสกุล อัครราชทูต เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำทีมนักกีฬาทีมประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม ACT Golf Tournament 2015 ซึ่งจัดโดย สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ International Sports Promotion Society (ISPS) ณ  Narita Hills Country Club, Chiba โดยอัครราชทูตได้รับรางวัล Nearest Pin และทีมประเทศไทย ได้รับรางวัลประเภททีม รองอันดับสอง ถัดจาก เวียดนามและอินโดนีเซียตามลำดับ ในการแข่งขันครั้งนี้
Back to the list