ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น

22/10/2017

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติกรณ์ นอกจากนี้ กลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) ได้ร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตที่ญี่ปุ่นให้แก่คนไทยและคู่สมรสชาวญี่ปุ่น และในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ยังได้รับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยแพทย์หญิงอัญญพร สุทัศน์วรวุฒิ แพทย์อาสาด้วย โดยมีคนไทยขอรับการบริการและเข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมจำนวน 130 ราย
Back to the list