ข่าวกิจกรรม


คณะสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

24/11/2017

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 60 นางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้ช่วยเลขาธิการ กพร. ได้นำคณะผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสการเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐในประเทศญี่ปุ่น
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินกิจกรรมและการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี ในปีนี้ ต่อจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้แทนจากเมืองโยโกฮามะมาบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเป็นต้นแบบของเมืองอัจฉริยะในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
Back to the list