ข่าวกิจกรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานผลการเยือนไทย

08/12/2017

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันนาย Eikei Suzuki ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเข้าพบเพื่อรายงานผลและติดตามประเด็นจากการเยือนไทย เมื่อวันที่ 15 - 16 พ.ย. ที่ผ่านมา
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการติดตามประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ที่ผู้ว่าฯ ได้หยิบยกกับบริหารระดับสูงของไทยในระหว่างการเยือนดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง SME และด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นอกจากนี้ ผู้ว่า Suzuki ได้ขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ที่ได้สนับสนุนการเยือนครั้งนี้อย่างดียิ่ง ส่งผลให้การเยือนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
อนึ่ง ผู้ว่าฯ Suzuki ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ นักธุรกิจ และสื่อมวลชน จากจังหวัดมิเอะ เยือนไทย กว่า 60 คน เพื่อเป็นการต่อยอดจากการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนญี่ปุ่น เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ถือกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นของไทยด้วย
Back to the list