ข่าวกิจกรรม


คณะเดินทางจากสถาบันพระปกเกล้าเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

15/01/2018

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 คณะเดินทางจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร. 21) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับฟังการสรุปบรรยายภาพรวมทั่วไปของพรรคโคเมโตและบทบาทของพรรคในการเมืองญี่ปุ่น โดยนายเท็ตสึโอะ โยเนะยะมะ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์พรรคโคเมโต
ในโอกาสนี้ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับคณะและบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
 

Back to the list