ข่าวกิจกรรม


นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นฮิงาชิมูระไดยง เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

26/01/2018

เมื่อวันที่  26 มกราคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนฮิงาชิมูระยามะไดยง กรุงโตเกียว เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษา Olympic Paralympic in Tokyo เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสนใจเกี่ยวกับต่างประเทศให้มากขึ้น โดยมีนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก กล่าวต้อนรับและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศไทยและญี่ปุ่นรวมทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย
Back to the list