ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ขยายความร่วมมือกับจังหวัดคะนะกะวะ

29/01/2018

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 61 นาย Yuji Kuroiwa ผู้ว่าราชการจังหวัดคะนะกะวะ ได้เชิญนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับประทานอาหารค่ำ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดฯ
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในมิติต่าง ๆ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่าประเทศไทยกับจังหวัดคะนะกะวะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ขิดมาโดยตลอด พระบรมวงศานุวงศ์ไทยเคยเสด็จฯ เยือนจังหวัดฯ ในอดีต ขณะที่ชาวไทยมีความนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดฯ เป็นจำนวนมากต่อปี โดยเมื่อปี 2560 จังหวัดฯ ได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยถึงประมาณ 89,000 คน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ไทยยังมีความร่วมมือกับเมืองโยโกฮามะของจังหวัดฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่จังหวัดชลบุรี ขณะเดียวกัน ไทยก็มีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้นโยบายและเทคโนโลยีด้าน healthcare ที่โดดเด่นของจังหวัดฯ เพื่อนำไปปรับใช้ในประเทศไทยในอนาคต
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวว่า จังหวัดฯ มีความประสงค์ที่จะกระชับความร่วมมือกับไทยในทุกด้าน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงศักยภาพของไทยในการเป็นฐานการลงทุนและตลอดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดฯ โอกาสนี้ ได้เชิญชวนให้สถานเอกอัครราชทูตฯ พิจารณาจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในจังหวัดฯ ด้วย
Back to the list