ข่าวกิจกรรม


คณะผู้เข้าอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

06/02/2018

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาท/ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และการขยายตลาดสินค้าเกษตรในตลาดญี่ปุ่น" ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list