ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น (สนทญ.) รุ่นที่ 78

02/03/2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น (สนทญ.) รุ่นที่ 78 ซึ่งกำลังจะครบวาระลง  โดยที่ผ่านมาสถานทูตได้ให้การสนับสนุน สนทญ. ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  อาทิ การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย และกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมความสามารถและความสามัคคีระหว่างกันของนักเรียนนักศึกษาไทยในญี่ปุ่นแล้ว  ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนนักศึกษาไทยกับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น  และเสริมสร้างประสิทธิภาพของการดำเนินการของสถานทูต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจสอบความเป็นอยู่ของนักเรียนนักศึกษาไทย ทั้งในยามปกติและกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที   คณะกรรมการสมาคมฯ รุ่นที่ 79 จะเริ่มรับตำแหน่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ซึ่งสถานทูตจะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ สนทญ. อย่างดีต่อไป
Back to the list