ข่าวกิจกรรม


นักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาอิตะบาชิไดยง เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

06/03/2018

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประถมศึกษาอิตะบาชิไดยง เขตอิตะบาชิ กรุงโตเกียว เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษา Olympic Paralympic in Tokyo เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสนใจเกี่ยวกับต่างประเทศให้มากขึ้น โดยมีนางสาวปัทมาวดี เอื้ออารีย์จิต ที่ปรึกษา กล่าวต้อนรับและนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก พร้อมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศไทยและญี่ปุ่นรวมทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย
Back to the list