ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราขทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 70

20/03/2018

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60 นายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 70 จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น และประเด็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในมิติของญี่ปุ่น

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในทุกระดับและทุกมิติ ขณะที่ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว และผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนใน EEC ในส่วนของญี่ปุ่น
Back to the list