ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการสัญจร ณ จังหวัดยามานาชิ

24/03/2018

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ ศูนย์นานาชาติ จังหวัดยามานาชิ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) ได้ร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตที่ญี่ปุ่นให้แก่คนไทยและคู่สมรสชาวญี่ปุ่น และในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ยังได้รับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพแก่คนไทยจากนายแพทย์ทากาชิ ซาวาดะ แพทย์อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มีคนไทยรับการบริการและเข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 82 ราย
Back to the list