ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น

11/04/2018

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 61 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบหารือกับ นาย Yoshimasa Hayashi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น ในโอกาสการเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 11-13 เม.ย. 61
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้ฝ่ายญี่ปุ่นทราบถึงนโยบายของรัฐบาลไทยในการร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อจัดการศึกษาในไทย และชักชวนให้สถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น รวมทั้งบริษัทเอกชนญี่ปุ่นเข้ามาเปิดสถาบันการศึกษาในไทย รวมถึงสร้างความร่วมมือกับไทยในการฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะเฉพาะทาง โดยเฉพาะในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งปัจจุบัน ได้มีสถาบันการศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศหลายแห่งสนใจเข้ามาจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เช่น อาทิ จากสหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และจีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นยินดีที่ได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนจากฝ่ายไทยโดยตรง และเห็นพ้องว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรด้านเศรษฐกิจกับไทยมายาวนาน ควรเข้ามามีบทบาท โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมีภาคธุรกิจญี่ปุ่นอยู่มากที่สุด
นอกจากนั้น รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการยังได้ไปศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคด้านนวัตกรรมของญี่ปุ่น (Kosen) ซึ่งมีสาขากว่า 50 แห่งทั่วญี่ปุ่น เพื่อผลิตนักเรียนที่มีศักยภาพเชิงนวัตกรรม ซึ่งไทยต้องการนำแบบอย่างของการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
Back to the list