ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

23/04/2018

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงาน ก.พ. หัวหน้าคณะ นำคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เข้าร่วมหารือกับอัครราชทูต เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของ กบข. ทั้งในด้านการให้บริการ และการจัดสวัสดิการต่างๆ สำหรับสมาชิก กบข. ที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีกำนหนดร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวงการคลังของประเทศญี่ปุ่น และศึกษาดูงานการบริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญ Government Pension Investment Fund (GPIF) พร้อมเข้าร่วมสัมมนา ADBI-JFSA-OECD Roundtable on Insurance and Retirement Saving in Asia ที่จัดโดย OECD อีกด้วยTags:   กบข.

Back to the list