ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงระหว่างบริษัท Siam Biomass Product กับบริษัท Mitsui & Co. Ltd.

31/05/2018

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวะมวล ระหว่างบริษัท Siam Biomass Product Ltd. โดยนายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการผู้จัดการ และบริษัท Mitsui & Co. โดยนาย Kazuhiro Iguchi ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเชื้อเพลิง โดยมีนางสาวณัฐิยา สุจินดา อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) เข้าร่วมด้วย
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่าชีวมวลถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รํฐบาลให้การสนับสนุน อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นในเรื่องการใช้เชื้อเพลิงชีวะมวล ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ในการผลิตพลังงาน
อนึ่ง ภายใต้ COP 21 ญี่ปุ่นได้กำหนดเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission) ให้ได้ร้อยละ 26 ภายในปี 2573 (จากปี 2556) ขณะเดียวกัน มีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนใน energy mix จากร้อยละ 14.3 ในปี 2558 เป็นประมาณร้อยละ 22 - 24 ในปี 2573 ด้วยเหตุนี้ หนึ่งการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ การออกมาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากชีวมวล (Biomass Feed in Tariff - FIT) ซึ่งส่งผลให้ความต้องการเชื้อเพลิงชนิดดังกล่าวในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นโดยปริยาย
Back to the list