ข่าวกิจกรรม


พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560

07/06/2018

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และข้าราชการสำนักงานไทย ประจำกรุงโตเกียว พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมงาน ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 (ป.ม.) ได้แก่
1) นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์                 อัครราชทูต
2) นาวาอากาศเอกไวพจน์ เกิงฝาก      ผู้ช่วยฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย
3) นาวาเอกไพฑูรย์ ชีชะนะ               ผู้ช่วยฝ่ายทหารเรือ และรักษาการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย
Back to the list