ข่าวกิจกรรม


โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

27/06/2018

เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากนายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล มาร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่นโดยผนวกกับการจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการกงสุลสัญจรที่ จ. โทจิกิ โดยจัดการอบรมหัวข้อ 1. วิธีทำตนเองให้คนรอบข้างให้มีความสุข และ 2. พูดอย่างไรให้คนฟัง ให้แก่อาสาสมัคร
คนไทยในเขตพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งให้คำปรึกษารายบุคคลให้กับผู้ประสบปัญหาการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาการเรียน ปัญหาการทำงานต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมจำนวน 34 ราย
ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูต พร้อมด้วยกงสุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล และนายแพทย์ประเวชฯ ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังชาวไทยจำนวน 11 ราย ที่เรือนจำหญิงจังหวัดโทจิกิ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ตรวจเช็คสุขภาพจิต บรรเทาอาการเครียด และให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลตามความเหมาะสม
ต่อจากนั้น เมื่อวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในการส่งแพทย์หญิงอนัญญา สินรัชตานันท์ และแพทย์หญิงจรรยพร เจียมเจริญกุล เป็นวิทยากร จัดกิจกรรมอบรมห้วข้อ 1. รู้ตนรู้ใจ พิชิตภัยคลายความเครียด และ 2. ใจเบิกบาน งานราบรื่น ให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น และให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับปัญหาการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม จำนวน 35 ราย
นอกจากนั้น นางสาวแคทรียา ปทุมรส อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมด้วยกงสุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล และแพทย์หญิงอนัญญาฯ ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังชาวไทยจำนวน 6 คน ที่เรือนจำฟูจู กรุงโตเกียว เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ตรวจเช็คสุขภาพจิต บรรเทาอาการเครียดและให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลตามความเหมาะสม
Back to the list