ข่าวกิจกรรม


รองนายกรัฐมนตรีสมคิด เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

18/07/2018

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๔ ได้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายโยชิฮิเดะ สึกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น กับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วม การหารือครอบคลุมความร่วมมือยุทธศาสตร์เศรษฐกิจรอบด้าน
๑. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า (TPP11) ฝ่ายไทยย้ำความมุ่งมั่นในการ เข้าเป็นสมาชิก TPP11และฝ่ายญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนการเตรียมตัวเข้าเป็นสมาชิกดังกล่าวของไทย ทั้งสองฝ่ายจะเร่งรัดการหารือระดับเทคนิคระหว่างอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายญี่ปุ่น
๒. ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA)ทั้งสองฝ่ายย้ำความสำคัญของ JTEPA และมุ่งมั่นจะดำเนินการทบทวนทั่วไป JTEPA ให้แล้วเสร็จเพื่อยกระดับ JTEPA ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างไทย - ญี่ปุ่น รวมถึงเห็นพ้องว่า จะดำเนินการทบทวนทั่วไป JTEPA เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและสะท้อนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างไทย - ญี่ปุ่น
๓. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)ทั้งสองฝ่ายย้ำศักยภาพอันกว้างไกลของ RCEP และจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นสำหรับความตกลง RCEP ที่มีมาตรฐานสูง บนพื้นฐานของแถลงการณ์ร่วมของผู้นำในการเจรจาRCEP ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๔. ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเพื่อ Thailand 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันต่อไปเพื่อยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะบนพื้นฐานของแนวคิด Connected Industriesในขณะที่ฝ่ายไทยย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการ EEC และยินดีให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักลงทุนญี่ปุ่นใน EEC
๕. ความร่วมมือระบบราง ทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะผลักดันความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบรางในไทย ฝ่ายญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบรางในไทย
๖. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา -แม่โขง (ACMECS) ฝ่ายญี่ปุ่นยินดีกับการจัดทำแผนแม่บทACMECS Master Plan ที่ฝ่ายไทยเป็นผู้ริเริ่มในการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ ๘ ที่กรุงเทพฯ และยินดีที่ญี่ปุ่นแสดงความสนใจอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บท ACMECS โดยเฉพาะในช่วงแรกของการบังคับใช้ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (SEC)ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
๗. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ฝ่ายญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยในด้านHRDตามข้อริเริ่มความร่วมมือด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ญี่ปุ่น - ไทย โดยเฉพาะการพัฒนาวิศวกรและแรงงานด้านเทคนิคในสาขาเฉพาะต่าง ๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อจัดตั้งสถาบันสำหรับ การพัฒนาวิศวกรและบุลคลากรทางเทคนิคในรูปแบบของญี่ปุ่นแห่งแรก หรือ “โคเซ็น” ในไทย
๘. ความร่วมมือไทย - ญี่ปุ่นในระดับท้องถิ่นทั้งสองฝ่ายยินดีกับพัฒนาการความร่วมมือในระดับท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น และจะหารือต่อไปเกี่ยวกับสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายรวมทั้งยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับจังหวัดมิเอะ
Back to the list