ข่าวกิจกรรม


12.9 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าเยี่ยมเอกอัครราชทูต

21/12/2011

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 นางผานิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะเข้าพบหารือกับนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

12.09_2

12.09_1

 
Back to the list