ข่าวกิจกรรม


นักศึกษามัธยมปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยคานาซาวะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

02/08/2018

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยคานาซาวะจำนวน 12 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อศึกษาสภาพการขาดแคลนอาหารและการบริโภคของประเทศไทย ในโอกาสนี้ นายสกนธ์ วนาเศรษฐี เลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร)ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการขาดแคลนอาหารและการแก้ปัญหาต่างๆของทั้งประเทศไทยและประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ได้กล่าวถึงการสนับสนุนขององค์กร TICA ต่อประเทศไทยและตอบคำถามเกี่ยวกับการบริโภคต่างๆ
Back to the list