ข่าวกิจกรรม


2012.10.20 งานประชุมวิชาการนานาชาติ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

25/10/2012

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูต กล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 

การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการและเชื่อมโยงนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และกับประเทศอื่นๆ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการต่อยอดต่อไป

TJIA_2012-1

TJIA_2012-2     TJIA_2012-3

TJIA_2012-4     TJIA_2012-5

TJIA_2012-6     TJIA_2012-7

TJIA_2012-8
Back to the list