ข่าวกิจกรรม


รองอธิบดีกรมการจัดหางานเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

08/08/2018

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับทราบสภาพปัญหาของแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน เข้าร่วมด้วย
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของญี่ปุ่นที่มีแผนจะเปิดรับแรงงานต่างชาติมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่มีการรับในลักษณะผู้ฝึกงานเพียงอย่างเดียว เพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของจำนวนประชากรและการขาดแคลนแรงงาน โดยในเบื้องต้น 5 สาขาที่จะมีการเปิดรับแรงงานต่างชาติ ได้แก่ 1) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 2) เกษตรกรรม 3) ธุรกิจให้บริการด้านบริบาล / พยาบาล 4) ก่อสร้าง และ 5) ธุรกิจการต่อเรือ ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสใหม่สำหรับแรงงานจากประเทศไทย ซึ่งกระทรวงแรงงาน รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควรเร่งเตรียมความพร้อม โดยส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เริ่มมีการหารือในเรื่องนี้แล้ว
Back to the list