ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดอิบารากิ

18/08/2018

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ จ.อิบารากิ โดยให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว และงานนิติกรณ์ นอกจากนี้ กลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) ได้มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น นายแพทย์ทากาชิ ซาวาดะ แพทย์อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพแก่คนไทย รวมทั้งบุคคลากรจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้มาให้คำบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินเอกสารต่างๆของไทย อาทิเช่น เรื่องการขอและสละสัญชาติ กฎหมายเรื่องที่ดิน และการขอวีซ่าให้แก่คู่สมรส เป็นต้น
Back to the list