ข่าวกิจกรรม


2012.03.19 ออท. กล่าวให้โอวาทและเลี้ยงอาหารค่ำยุวเกษตรกรไทย

23/03/2012

           เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวให้โอวาทยุวเกษตรกรไทย 21 ราย รุ่นปี 2011 (รุ่น 29) ที่สำเร็จฝึกงานกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นเป็นเวลา 11 เดือน และมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทย ในวันที่ 22 มีนาคม 2555 หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ยุวเกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council: JAEC) โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) เข้าร่วม 

          โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรในประเทศญี่ปุ่น เริ่มก่อตั้งขึ้น ในปี 2531 (ค.ศ. 1983) และได้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 29 ปี มียุวเกษตรกรไทยเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 500 คน โครงการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นและเกษตรกรจากประเทศอาเซียนทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย และเปิดโอกาสให้เกษตรกร  ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกงานในฟาร์มในลักษณะ On – the – job training กับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น

agri-1

agri-2
Back to the list