ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตเข้าร่วมการบรรยายสรุปโครงการ JENESYS 2018

05/11/2018

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการบรรยายสรุปโครงการ JENESYS 2018 โดยมีนักเรียนไทยจำนวน 12 ราย ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียวและเมืองฮอกไกโด นอกจากนี้ อัครราชทูตยังให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้นำความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดความสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการTags:   JENESYS

Back to the list