ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่น

13/11/2018

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เป็นผู้แทน ในการเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยกับ Administrative Evaluation Bureau (AEB) กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่น (MIC) โดยพลเอกวิทวัส รชตะนันท์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนาย Masatoshi Ishida รัฐมนตรีว่าการกระทรวง MIC ที่ห้องทำงานรัฐมนตรีฯ กระทรวง MIC

การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความร่วมมือในด้านการตรวจการแผ่นดินระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยมีสาระสำคัญคือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะอย่างในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านการตรวจการแผ่นดิน
Back to the list