ข่าวกิจกรรม


2012.07.21 คณะสภาสถาบันพระปกเกล้าเยือนทำเนียบเอกอัครราชทูต

08/08/2012

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตชินางาวะได้มาบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติและอุทกภัยของเขตชินางาวะให้แก่คณะสภาสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตในโอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ คณะประกอบด้วยบุคคลสำคัญ ได้แก่ พล.อ. ศิรินทร์ ธูปกล่ำ ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศ. ดร. วิษณุ เครืองาม เป็นต้น

1      2

1      2

1      2

7
Back to the list