ข่าวกิจกรรม


งานสัมมนา Asia-Africa 20 (AA20) ครั้งที่ 12

25/01/2019

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมกับบริษัท Kyodo PR จัดงานสัมมนา Asia-Africa 20 (AA20) ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นเวทีที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมเครือข่ายระหว่างภาคธุรกิจญี่ปุ่นกับสถานเอกอัครราชทูต ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา รวมถึงการขยายการลงทุนในประเทศเหล่านี้ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเอกอัครราชทูต / ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา และนักธุรกิจญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ทั้งนี้ การสัมมนามีขึ้นภายใต้หัวข้อ (theme) "Partnership for Sustainability" ซึ่งสอดคล้องกับ theme การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของไทยในการอนุวัติ SDGs โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินงานของภาคเอกชนด้วย ผู้อภิปรายในงานสัมมนานี้ได้แก่ นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตฯ นาย Kotaro Katsuki ผู้อำนวยการกอง Global Issues Cooperation กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และผู้แทนจากทั้งภาคเอกชนไทยและญี่ปุ่น คือ นายอิสรา อิทธิระวิวงศ์ รองหัวหน้าธนาคารกสิกร สาขากรุงโตเกียว และนาย Yoshio Nakashima ประธานบริษัท Teijin Nakashima Medical เพื่อนำเสนอมุมมองด้านนโยบายและภาคการปฏิบัติในการส่งเสริมการอนุวัติ SDGs ในภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ในงานสัมมนาดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดตัวหนังสือ "Practical Approach toward Sustainable Development: Thailand's Sufficiency Economy Philosophy" ฉบับภาษาญี่ปุ่น ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดทำคำแปลและตีพิมพ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอนุวัติ SDGs อีกด้วยTags:   AA20

Back to the list