ข่าวกิจกรรม


2012.09.30 การบรรยายเรื่อง “พรจากฟ้า พรพอเพียง” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

02/10/2012

       เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการปาฐกาพิเศษให้หัวข้อ “พรจากฟ้า พรพอเพียง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาบรรยายให้แก่คนไทยที่พำนักในญี่ปุ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น อำเภอนาริตะ จังหวัดชิบะ

       ดร. สุเมธฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถ่ายทอดประสบการณ์ในการถวายงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ชาวไทยในญี่ปุ่นได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจอันสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนให้ดีขึ้น รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อความเป็นปึกแผ่นต่อการพัฒนาประเทศ และน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

IMG_1160

IMG_1159IMG_1163

IMG_1137

IMG_1181
Back to the list