ข่าวกิจกรรม


2012.09.28 งานสัมมนา “Thailand – Japan, Enduring Friendship, Partnership for the Future” เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น

11/10/2012

 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2555 เวลา 13.50 – 17.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ Japan Thailand Association, Japan-Thailand Business Forum จัดงานสัมมนา “Thailand – Japan, Enduring Friendship, Partnership for the Future” เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ณ Nikkei Building กรุงโตเกียว โดยมีผู้ให้ความสนใจทั้งข้าราชการ นักธุรกิจ และสื่อมวลชนของญี่ปุ่น ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงโตเกียว และผู้สนใจชาวไทยเข้าร่วมกว่า 150 คน

สัมมนาดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงที่ 1 เป็นการอภิปรายในหัวข้อ “Reconstructing the Future: Challenges Ahead and Way Forward” โดยมีดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) และนาย Teisuke Kitayama ประธาน Japan Thailand Association ประธาน Japan – Thailand Business Forum และ Chairman of the Board, Sumitomo Mitsui Banking Corporation เป็นวิทยากร และมีนาย Nobutoshi Akao อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินรายการ โดย ดร.วีรพงษ์ฯ ได้ย้ำให้ความมั่นใจกับนักลงทุนญี่ปุ่นว่ารัฐบาลไทยกำลังเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยขึ้นอีก และสร้างและปรับปรุงโครงการสร้างพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันภัยพิบัติ และร่วมกับประเทศอาเซียนต่าง ๆ ในการสร้างและพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค ในขณะที่ นาย Kitayama ระบุว่า แม้จะเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ แต่บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังคงดำเนินกิจการในไทยต่อไป เนื่องจากไทยมีตลาดภายในประเทศที่มีศักยภาพ ตั้งที่อยู่ตรงศูนย์กลางของอาเซียนจึงมีความเหมาะสมในการเป็นฐานการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค อย่างไรก็ดี มีความคาดหวังให้ไทยเร่งพัฒนาแรงงานฝีมือและเพิ่มจำนวนแรงงานฝีมือเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต โดยเฉพาะภายหลังการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และควรผ่อนปรนกฎระเบียบและพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะสามารถเอื้ออำนวยให้บริษัทญี่ปุ่นประกอบธุรกิจในไทยได้สะดวกมากขึ้น

สัมมนาในช่วงที่ 2 เป็นการอภิปรายในหัวข้อ “Thailand and a Comprehensive Connectivity” โดยมีวิทยากร ได้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการและสมาชิกคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายชัชชาติฯ เชิญชวนนักลงทุนญี่ปุ่นเข้าร่วมลงทุนในโครงการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย ทั้งการขนส่งทางเส้นทางรถยนต์ รถไฟความเร็วสูง และทางอากาศ ในขณะที่ ม.ร.ว.ดิศนัดดาฯ ได้เล่าประสบการณ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในการพัฒนาดอยตุงซึ่งเคยเป็นพื้นที่ซึ่งมีปัญหาทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนในท้องถิ่นในได้โอกาสในการประกอบอาชีพและยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นผลมาจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นอกจากการสัมมนาแล้ว ยังมีการแสดงนิทรรศการในโอกาสครบรอบ 125 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น และนิทรรศการแสดงผลงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และให้ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสได้ดื่มกาแฟดอยตุงอีกด้วย

DOWNLOAD
Back to the list