ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ

16/03/2019

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้การต้อนรับพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหาร พม. และกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan - TNJ) เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับ สถานการณ์และสภาพปัญหาของหญิงไทยในญี่ปุ่น การดำเนินงานและการประสานส่งต่อการให้ความช่วยเหลือระหว่างอาสาสมัครและสถานเอกอัครราชทูตฯ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองคนไทยโดยเฉพาะหญิงไทยในต่างประเทศ
Back to the list