ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดบริการสัญจร ณ สมาคมนานาชาติ ประจำอำเภอคาชิวาซากิ จังหวัดนีกาตะ

20/04/2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สมาคมนานาชาติ อำเภอคาชิวาซากิ จังหวัดนีกาตะ โดยให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติกรณ์ นอกจากนี้ กลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตที่ญี่ปุ่นให้แก่คนไทยและคู่สมรสชาวญี่ปุ่น โดยมีคนไทยขอรับการบริการและเข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมจำนวน 67 ราย และสถานเอกอัครราชทูตได้จัดกิจกรรมอบรมคนไทยในพื้นที่เพื่อสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นอาสาสมัครสนับสนุนงานด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตต่อไป
Back to the list