ข่าวกิจกรรม


2012.12.18-19 ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการ UNCTAD รับรางวัล Asia Cosmopolitan Awards

26/12/2012

          เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2555  นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตและภริยา พร้อมด้วยนายมานพชัย วงศ์ภักดี กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ร่วมพิธีมอบรางวัล 2012 Nara Forum - Asia Cosmopolitan Awards ณ เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)  และร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ซึ่งได้รับรางวัล Grand Prize ของรางวัลดังกล่าว  และในโอกาสนี้ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนได้ร่วมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “Future of Asia

          รางวัล ASIA Cosmopolitan Awards เป็นรางวัลนานาชาติที่จัดตั้งโดยจังหวัดนาราและสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555  และเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 1,300 ปี การก่อตั้งเมืองหลวงเก่านารา
เมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเชิดชูยกย่องบุคคลหรือคณะบุคคลที่อุทิศตนเพื่อการสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมเอเชียตะวันออก และผู้ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน โดยมีการมอบรางวัลทุก 2 ปี

          ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในปีแรกนี้  ได้แก่

          1. Grand Prize ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา  ในฐานะผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ภูมิภาคเอเชียในการส่งเสริมความร่วมมือและการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยคำนึงถึงประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และนำพาเอเชียสู่เวทีโลกมาอย่างต่อเนื่อง

          2. Economic and Social Science Prize ได้แก่ Prof. Benedict  Anderson แห่งมหาวิทยาลัยCornell ซึ่งมีผลงานทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และชาตินิยม และเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มายาวนาน

          3. Cultural Prize Mr. Takehiko Inoue นักเขียนการ์ตูนชาวญี่ปุ่นที่ผลิตผลงานที่สร้างอิทธิพลทางความคิดต่อเยาวชาวญี่ปุ่นและทั่วโลก

          4. Memorable Prize (Special Acknowledgement) Mr. Hadi Soesastro (เสียชีวิตแล้ว) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอินโดนีเซีย อดีตผู้อำนวยการ Centre for Strategic and International Studies แห่งอินโดนีเซีย และมีบทบาทในการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

           นอกจากเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้แล้ว เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Shogo Arai ผู้ว่าราชการจังหวัดนารา ซึ่งได้หารือเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจังหวัดนาราในด้านต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือด้านการสืบสานวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดนารา และเมืองหลวงเก่าต่าง ๆ ในเอเชีย รวมทั้งจังหวัดสุโขทัย

          การที่ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ได้รับรางวัลครั้งนี้ นับเป็นการสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยและบ่งบอกถึงการพัฒนาคุณภาพและความสามารถของชาวไทย ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

          ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eria.org/press_releases/FY2012/12/asiacosmopolitan-awards.html  หรือ  http://www.eria.org/NaraForum2012_En_18Dec2012_new.pdf

    

พิธีมอบรางวัล 2012 Nara Forum - Asia Cosmopolitan Awards ณ เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น

nara1     nara2

nara3     nara4

nara5

 

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและภริยา เข้าเยี่ยมคารวะนาย Shogo Arai

ผู้ว่าราชการจังหวัดนารา พร้อมด้วยนายมานพชัย วงศ์ภักดี กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และคณะเจ้าหน้าที่

amb1   amb2
Back to the list