ข่าวกิจกรรม


คณะผู้บริหารจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ MRA Foundation เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

29/05/2019

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผศ.ศิริมา บุนนาค รองคณบดี และผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ผศ.สมบูรณ์ รัตนพนากุล รองคณบดี และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้บริหารจาก MRA Foundation ได้นำนิสิตจุฬาฯ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Chuo และ มหาวิทยาลัย Saitama รับฟังการบรรยายจากเอกอัครราชทูต เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น

อนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับ MRA Foundation ในการจัดทำโครงการ Off-Campus Activities ให้โอกาสนิสิตจุฬาฯ มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
Back to the list