ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

03/06/2019

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงโตเกียว ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและคู่สมรส รวมทั้งประชาชน ชาวไทยในญี่ปุ่นประมาณ 100 คน เข้าร่วมถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี นอกจากนั้น ยังมีการจัดพิธีการทางศาสนา อันประกอบด้วยการบำเพ็ญภาวนาเพื่อทำจิตเป็นกุศล และการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดไทยในญี่ปุ่นจำนวน 9 รูป

อนึ่ง ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ ผู้เข้าร่วมงานต่างพร้อมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการทำความสะอาดบริเวณสถานเอกอัครราชทูตฯ และโดยร่วมกันจัดอุปกรณ์เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติสำหรับประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสวยงาม
Back to the list