ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชียเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 25

30/05/2019

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชีย ได้รับเชิญจาก Nikkei เข้าร่วม Conference Dinner เนื่องในโอกาสการประชุมนานาชาติ International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 25 โดยนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ได้กล่าว Speech ในฐานะ Guest of Honor

และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ปาฐกถาในงาน Nikkei Forum ในหัวข้อ “ Digital Asean & the Future of Digital Thailand” เน้นย้ำถึงการพัฒนาประเทศไทยโดยใช้ดิจิทัล อาทิ การออกกฎหมายต่างๆ เพื่อรองรับกับยุคดิจิทัล การสร้าง smart city ใน 7 จังหวัด และความพยายามในการพัฒนาให้ทุกหมู่บ้านในไทยสามารถเข้าถึง High Speed Internet รวมถึงการทูตเชิงดิจิทัล เป็นต้น

อนึ่ง Nikkei Forum เป็นเวทีที่สำคัญสำหรับผู้นำของ emerging economies ที่จะแสดงวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคง โดยในปีนี้ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายกรัฐมนตรีลาว ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ฯลฯ ได้ร่วมปาฐกถาด้วย
Back to the list