ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดโครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

28/06/2019

ระหว่างวันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดโครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือการอบรมให้แนวทาง และการให้คำปรึกษาตัวต่อตัว (การเข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

ในส่วนของการอบรมฯ มีนายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล ข้าราชการบำนาญ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรให้การอบรมในหัวข้อดังต่อไปนี้

- การอบรมในหัวข้อ “การให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ” สำหรับอาสาสมัครคนไทยในจังหวัด โทจิกิและเขตใกล้เคียง ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรม Concere จังหวัดโทจิกิ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะของอาสาสมัครไทยในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก มีอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมฯ รวมจำนวน 22 ราย

- การอบรมในหัวข้อ “คิดอีกนิด..ชีวิตดีขึ้นอีกเยอะ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต เพื่อให้ตระหนักถึงกับดักของกระบวนการความคิดและการตัดสินใจ

- การอบรมในหัวข้อ “เปลี่ยนความเครียดเป็นพลังบวก” และหัวข้อ “Happier สุขยิ่งกว่า” สำหรับนักเรียนนักศึกษาและคนไทยในญี่ปุ่น ในวันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ตามลำดับ เพื่อให้แนวคิดและแนวทางการจัดกับปัญหาและความเครียดที่เกิดขึ้น ตลอดจน การตระหนักถึงลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ ในชีวิต นำไปสู่ความสมดุลและชีวิตที่มีความสุข มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมจำนวน 70 ราย

นอกจากนั้น ในส่วนของการให้คำปรึกษาตัวต่อตัว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและข้อกังวลใจรายบุคคลสำหรับคนไทยในจังหวัดโทจิกิและเขตใกล้เคียง ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการกงสุลสัญจร ศูนย์แลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดโทจิกิ มีผู้ขอรับคำปรึกษาฯ รวมจำนวน 7 ราย และจัดให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและข้อกังวลใจ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีผู้ขอรับคำปรึกษาฯ รวมจำนวน 15 ราย นอกจากนั้น ในวันจันทร์ที่ 24 และวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต และนางสาวพิชญสินี มูลพฤกษ์ กงสุล ได้นำนายแพทย์ วีรพล อุณหรัศมี เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังชาวไทยที่เรือนจำหญิงจังหวัดโทจิกิ และเรือนจำชายฟูจู กรุงโตเกียว รวมจำนวน 20 ราย เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และให้ความช่วยเหลือทางกงสุล
Back to the list